TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 08 / 2020
Đã nhận 16 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 14 hồ sơ
Đúng hạn 14 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 2 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)