TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 04 / 2021
Đã nhận 12 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 11 hồ sơ
Đúng hạn 11 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)