TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
231 hồ sơ

Đang xử lý
3 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.97 (%)